Školní program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2021/2022 2. pololetí (PDF)

 


ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

Školní rok 2021/2022 – 1. pololetí

V 1. pololetí proběhne v naší mateřské škole spousta akcí, které jsou součástí programu environmentálního vzdělávání.

V tomto školním roce plánujeme s Ekotýmem dokončit plán činností, který jsme v loňském roce začali. Zaměříme se na plnění stanovených úkolů a završíme zbývajících 5 kroků Ekoškoly. Na začátku září jsme vyvěsili pozvánku na Ekotým do šaten jednotlivých tříd. První schůzku s novým Ekotýmem plánujeme 5. 10. a s rodiči pak 7. 10. 2021.

Plánujeme pokračovat v programu Recyklohraní, v rámci kterého jsme již zahájili sběr baterií a nově budeme sbírat i tonery. V září budeme plnit úkol s názvem „Recyklovaná šipkovaná“. Tento úkol zaštiťuje program Recyklohraní.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

– orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí

–  mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní

prostředí rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou

– pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným

způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu

v okolí, živé tvory apod.)

– vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)

– všímat si změn a dění v nejbližším okolí

INTEGROVANÝ BLOK:

LÉTO – LETNÍ LODIČKA NA CESTĚ KOLEM SVĚTA

ZÁŘÍ

  1. 9. – Naučný program „Práce ovčáků se stády ovcí a koz“ – oddělení D

Předškoláci navštíví Čimický háj, kde budou mít možnost krmit ovce a dozvědět se o nich něco více.

  1. 9. – „Kouzelný les“ v Ďáblicích – od 9:45 hodin – MK, D

Starší předškoláci navštíví Ďáblický les, kde budou plnit zábavné environmentální úkoly a budou se učit správně se chovat v lese.

PODZIM – LODIČKA PODZIMNÍCH VŮNÍ

  1. 9. – Vítání podzimu na školní zahradě

Tato akce bude probíhat na školní zahradě, kde se všichni společně rozloučíme s létem a básničkami a písničkami přivítáme podzim. Připomeneme si základní znaky podzimu.

  1. 9. – Interaktivní pořad pro děti „O dobrém jídle“ od 9:00 ve školce

Edukativní program pro děti, ve kterém se dozví, jak se správně stravovat a neplýtvat jídlem.

ŘÍJEN

  1. 10. – Naučný program na školní zahradě „Do lesa za stromy“ – CH, Ž

Program bude zaměřený pro nejmenší děti. Obsahem bude seznámit se s různými druhy stromů, jejich plody a rostlinami. Děti budou aktivně využívat všechny své smysly.

  1. 10. – Naučný program na školní zahradě „Tajemství lesa“ – D, MK

Této akce se zúčastní nejstarší děti. Prostřednictvím tohoto programu budou mít možnost využívat drobné badatelské náčiní a prozkoumávat strukturu jednotlivých přírodnin.

LISTOPAD

  1. – 12. 11. – Dýňování – akce s rodiči (výstava výrobků z dýní)

Dýňování je naše dlouholetá tradice, během které děti společně s rodiči vytváří z dýní nejrůznější a nejzajímavější výtvory. Každá třída si pak následně těmito dekoracemi vyzdobí svůj vchod do MŠ.

  1. 11. – Podzimní úklid školní zahrady s rodiči a občerstvením

Listopadovou sobotu příjemně strávíme s rodiči u nás na zahradě, kterou společnými silami zvelebíme (úklid listí, natírání herních prvků, likvidace plevele). Poté bude nachystáno pro rodiče drobné občerstvení.

  1. 11. – Adventní dílnička – akce s rodiči od 17:00 v CH

Společně s rodiči budeme vytvářet vánoční dekorace s využitím různého typu přírodního materiálu (šišky, listy, dřevo). Naladíme se tak na vánoční atmosféru.

ZIMA – LODIČKA ZIMNÍCH RADOSTÍ

LEDEN

  1. 1. – Zimní dílnička od 16:00 v CH, akce s rodiči

Po Vánocích se opět sejdeme a budeme tvořit zimní výzdobu z přírodního materiálu. Akce se budou účastnit rodiče s dětmi.