ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY

A OSVĚTY

Školní rok 2018/2019 – 1. pololetí

      V rámci programu environmentálního vzdělávání se budeme věnovat přírodě v okolí naší školky, chodit na vycházky do lesa, pozorovat zvířátka a svět kolem nás.

I letos nás bude čekat mnoho zajímavých akcí. V měsíci září se na podzimní slavnosti rozloučíme s létem a přivítáme podzim.

I celý tento školní rok se jednou měsíčně budeme scházet s Ekotýmem a společně pracovat na tématu Ekoškoly, kterým jsou Odpady.

Na podzim budeme sklízet úrodu z našich záhonků, vyčistíme je a připravíme na zimu. Společně s rodiči budeme hrabat listí a připravovat zahradu k zimnímu spánku.

V měsíci říjnu budeme opravovat hmyzí hotely a domeček pro ježka. Na podzim budeme také hojně využívat naše nové kompostéry, o které se stará v průběhu roku Ekotým naší školy společně s dětmi jednotlivých oddělení.

Na jaře nově v naší školce přibude zahradnický kroužek, který povede paní učitelka z oddělení MK a propojíme práci kroužku s prací našeho Ekotýmu. Kroužek bude zaměřen na získávání zahradnických znalostí a zkušeností – setí semínek, sázení kytiček včetně následné péče o ně, poznávání a ochutnávání rostlin, tvorba dekorací atd.

Na konci roku proběhne na zahradě tradiční vítání zimy. Využijeme této příležitosti k naplnění krmítek pro ptáčky na školní zahradě, vypravíme se také do lesa nakrmit hladová zvířátka.

Naše školka v rámci environmentálního vzdělávání využívá vzdělávacích programů podniku Lesy hl. m. Prahy a dalších institucí jako botanická zahrada, Podhoubí, Ornita nebo Dům dětí a mládeže Spirála, nabízejících ekologické programy.

INTEGROVANÝ BLOK:

PODZIM – LODIČKA PODZIMNÍCH VŮNÍ

 14.9. a 26. 9. – „Bezobratlí hmyzíci“

Starší předškoláci z D a MK navštíví naučnou Čimískovu zahradu u Čimického háje, kde se hravou formou dozví, co je hmyz, druhy hmyzu, důležitost hmyzu, rozdíl mezi obratlovci a bezobratlými.

Cíl: Poznat rozmanitost malých živých tvorů.

 21.9. – Podzimní slavnost

Akce proběhne v 10:30 hodin na školní zahradě. Rozloučíme se s létem a písničkou, nebo básničkou děti přivítají podzim. Připomeneme si, co nás čeká v příštím období a krásy i kouzla podzimu. Podzim děti obdaruje podzimními květinami, kterými vyzdobíme venkovní schodiště a vstup do mateřské školy.

Cíl: Přiblížit dětem nadcházející roční období, pomocí tohoto rituálu se rozloučit s létem a uvědomit si proměny, které probíhají v přírodě. Umět se postarat o živé rostliny.

 4.10. – Posvícení s rodiči

Všichni se společně sejdeme na slavnostně vyzdobené školní zahradě, kde proběhne tradiční ochutnávka koláčů a překvapení pro děti a rodiče.

Cíl: Oživit lidové tradice a připomenout si původ tohoto svátku.

 16.10. – „Hurá do školičky s povídáním o zvířátkách“

Naučný program pro děti, kde se se dozvíme, plno užitečných a zajímavých poznatků o jelenovi, ježkovi, veverce, lišce, zajíci…Budeme poznávat a rozeznávat zvuky jednotlivých zvířat, prohlížet si spoustu zajímavých obrázků a hrát plno her s touto tematikou.

Cíl: Uvědomit si originalitu a jedinečnost všeho živého.

19.10. – Den stromů

Děti se zúčastní výukového programu „Svět stromů“, který pořádá Ekovýchova AMPI. Program je veden prožitkovou formou a děti se v něm dozvědí, z jakých částí se skládá strom a vytvoří si svůj obrázek stromu z přírodnin. V rámci dramatizace si prožijí růst a vývoj stromu po celý jeho život.

Cíl: Uvědomit si hlavní životní fáze stromu a vnímat rozdíly v jednotlivých ročních obdobích.

3.11 – Podzimní úklid zahrady s rodiči.

Na školní zahradě ve spolupráci s rodiči a dětmi společně uklidíme a shrabeme spadané listí. Upravíme také záhonky mezi schodišti a provedeme drobné opravy. Součástí bude již tradiční pečení buřtíků a pro zahřátí se bude podávat teplý čaj.

Cíl: Vytvářet pozitivní vztah k práci, která proměňuje životní prostředí, v němž žijeme. Setkání a bližší seznámení rodičů, dětí a paní učitelek, vytváření pozitivních vztahů.

Listopad – třídění je hra

V rámci tohoto projektu se všechny třídy seznámí s tím, jak správně a efektivně třídit odpady. Společně s Ekotýmem připravíme zábavné činnosti a hry, při kterých se děti pomocí zážitků budou učit, jak minimalizovat odpady, třídit je a starat se o životní prostředí.

Cíl: Dozvědět se, jak předcházet vzniku odpadu, využívat odpadový materiál k tvůrčí činnosti, zjistit proč je dobré odpad třídit a co se s vytříděným odpadem dále děje.

23.11. – Dýňování s rodiči

Děti si doma společně s rodiči a sourozenci mohou vytvořit výrobek z dýně, tykve, nebo dalších podzimních plodů. Hotové práce si vystavíme na prostranství mezi schodišti. V pátek 23. 11. proběhne prohlídka celé výstavy.

Cíl: Rozvíjet kreativitu a fantazii při práci s přírodním materiálem, poznávat plodiny, které dozrávají na podzim a užít si práci na výrobku se svými blízkými.

 29.11. – Adventní dílnička s rodiči

Budeme si společně vyrábět adventní věnečky z přírodního materiálu, sušeného ovoce, zkoumat přírodní materiál, pouštět si vánoční koledy, vyprávět vánoční příběhy.

Cíl: Oživit lidové tradice, navodit si vánoční atmosféru a připomenout si vánoční zvyky.

  INTEGROVANÝ BLOK:

 ZIMA – LODIČKA ZIMNÍCH RADOSTÍ  

21.12. – zimní slavnost

Dopolední zahradní akce. Připomeneme si společně typické znaky nadcházejícího ročního období, každá třída přivítá zimu písničkou, básničkou nebo tanečkem a děti si převezmou dárky pro zvířátka a ptáčky, které poté rozmístí na školní zahradě nebo je v nadcházejících dnech odnesou do lesa.

Cíl: Chápat, že svět má svůj řád, všímat si pozoruhodných změn v okolní přírodě, uvědomit si, že změny jsou přirozené a samozřejmé a střídají se v pravidelných cyklech.

  Prosinec, leden – Stromek pro zvířátka a krmení ptáčků

S využitím darů ze zimní slavnosti ozdobíme venku stromek a přichystáme tak pro zvířátka malé vánoční překvapení. Nezapomeneme ani na ptáčky, kterým nasypeme semínka slunečnic.

Sypání ptáčkům do krmítek na školní zahradě i v okolí školky probíhá celou zimu.

Cíl: Pociťovat sounáležitost se živou přírodou, prostřednictvím dlouhodobé péče rozvíjet pozitivní vztah ke zvířátkům.

 Cíl: Získat mezinárodní titul EKOŠKOLA