Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1

 V Praze dne 14. 6. 2017

  Vážení rodiče,                                                                                        

v souladu s § 123, odst. 4 školského zákona stanovuji úplatu za poskytování vzdělávání a školských služeb na období

od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 ve výši

800,- Kč měsíčně.

 

Dále dle § 123, odst. 2 školského zákona je vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy bezúplatné po dobu nejvýše 12 měsíců.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

Zástupce dítěte tuto skutečnost prokáže ředitelce školy (§ 6, odst. 6 vyhlášky č. 214/2012 Sb.)

Finanční úhrada bude provedena vždy do 15. dne v měsíci na číslo účtu: 171 183 139/0300

 

Mgr. Věra Jakešová

ředitelka ZŠ a MŠ