Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1


Úplata za vzdělávání ve školním roce 2020/2021 (PDF)


 Vážení rodiče,                                                                                        

v souladu s § 123, odst. 4 školského zákona stanovuji úplatu za poskytování vzdělávání

a školských služeb na období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 ve výši

800,- Kč měsíčně.

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

Zástupce dítěte tuto skutečnost prokáže ředitelce školy (§ 6, odst. 6 vyhlášky č. 214/2012 Sb.).

Finanční úhrada bude provedena vždy do 15. dne v měsíci na číslo účtu: 171 183 139/0300

V Praze dne: 17. 6. 2019

Mgr. Věra Jakešová

ředitelka ZŠ a MŠ