Školní družina

Výchovně vzdělávací plán ŠD


Všestranná zájmová činnost:

 • Získáváme nové vědomosti, různé dovednosti, poznatky a návyky potřebné pro život
 • Rozvíjíme u dětí myšlení, tvořivost a fantazii
 • Podporujeme a prohlubujeme individuální schopnosti a dovednosti- intelektové, osobnostní, pohybové atd.
 • Osvojujeme si pravidla společenského chování, práva a povinnosti
 • Rozvíjíme u dětí zdravé sebevědomí, sebejistotu, vnitřní kvality jedince, komunikaci
 • Učíme se společně řešit problémy
 • Chráníme si zdraví, zdravý životní styl

Ekologická činnost:

 • Rozvíjíme u dětí ekologické cítění
 • Chráníme přírodu, poznáváme okolí
 • Poznáváme různé druhy stromů, rostlin a živočichů

Sportovní činnost:

 • Rozvíjíme u dětí pohybové dovednosti a fyzickou zdatnost
 • Učíme se dodržovat jednoduchá herní pravidla a bezpečnost při sportovních činnostech
 • Podporujeme soutěživost a aktivitu
 • Turistické vycházky-rozvíjíme u dětí orientaci v přírodě
 • Dodržujeme zásady fair play chování
 • Sportovní kroužek – florbal

Umění a kultura:

 • Rozvíjíme u dětí estetické a kulturní cítění
 • Rozvíjíme u dětí vlastní tvůrčí uměleckou činnost (literární, hudební, výtvarnou)
 • Pořádáme kroužek „Procházky Prahou“, kroužek „Moderní tanec“, kroužek „Angličtina hrou”
 • Navštěvujeme divadelní představení, výstavy a kulturní památky
 • Výtvarné a pěvecké soutěže, exkurze, návštěva knihovny

 PLÁN ŠD VYCHÁZÍ Z CELOROČNÍHO PLÁNU ŠKOLY:

 • Seznámení dětí a rodičů s řádem a provozem školní družiny
 • Informativní schůzka s rodiči dětí prvních tříd (první školní den daného školního roku)
 • Účast vychovatele na třídních schůzkách, pedagogických radách a školeních, spolupráce s třídními učitelkami
 • Poučení dětí o bezpečnosti při všech činnostech ve ŠD, o chování, ohleduplnosti a vztazích mezi spolužáky
 • Pravidelné metodické schůzky vychovatelů, seznamování s novými technikami
 • a metodami, školení

PŘILEŽITOSTNÉ AKCE:

Práce naší školní družiny je provázena celoročním projektem „Pohádkové vzdělávání“, který se prolíná všemi činnostmi školní družiny. Náš projekt je motivován fiktivním pohádkovým příběhem (tematicky zaměřený na daný měsíc) tak, aby vzbudil pozornost dětí a jejich zájem o plnění úkolů a realizaci tvůrčích činností. Průběžně zařazujeme „Projektové dny“. Děti si hravou formou plní zajímavé úkoly a také získávají spoustu nových vědomostí a dovedností.

 • Praktické procvičování dovedností a znalostí dopravní výchovy na dopravním hřišti, dopravní soutěže
 • Využívání hřiště, tělocvičny, herny, denní vycházky (dle počasí)
 • Účast na sportovních turnajích ŠD P8 (vybíjená, florbal, atletika)
 • Koloběžkové závody, družinová olympiáda
 • Spolupráce s MŠ- vzájemné návštěvy (lampiónový průvod, pohádkový les…)
 • Vítaní podzimu – výstavka výrobků s podzimní tematikou, grilování v atriu
 • Vánoční jarmark- vánoční dílna (zdobení perníčků, vánoční zvyky, výroba dárečků)
 • Vánoční besídka- zpívání koled, zvyky a tradice, občerstvení- čaj a cukroví, rozdávání dárečků
 • Karneval (rej masek, tombola, soutěže, tanec)
 • Vítání jara – Velikonoce- tradice, zvyky, zdobení kraslic, výstavka výrobků s jarní tématikou
 • Den Země -ekologická výchova
 • Návštěva divadelních představení (divadlo K. Hackera- dle objednávky)
 • Poznávání okolí, výlety po památkách Prahy (Vyšehrad, Karlův most, Pražský hrad, ZOO, Botanická zahrada, návštěva muzea, výstavy…)
 • Družina má talent – soutěž dovedností dětí
 • Zábavná soutěžní odpoledne – Den dětí, Čertovská diskotéka, Rej čarodějnic, Klobouková diskotéka, Bláznivý účes, dopravní odpoledne, sportovní odpoledne, Šmoulové jsou kamarádi, barevné dny podzimu
 • Výtvarné soutěže (klaun, podzimní tématika, jarní tématika, spolupráce družin z P8 – výtvarné soutěže na dané téma (žijeme sportem, Praha očima dětí, Cirkus očima dětí) aj.
 • Celodenní výlet, zahradní oslava, nocování – odměna za celoroční práci s překvapením