Školní družina

Úplata za ŠD


Vážení rodiče,

na základě ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 11, § 12, § 13 a § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění stanovuji výši měsíční úplaty za zájmové vzdělávání pro školní rok 2018/2019 takto:

 Školní družinu 250,-Kč měsíčně

Praha 23.6. 2018

Mgr. Věra Jakešová, ředitelka školy


Placení ŠD:

Školné pro školní rok 2018/2019 je stanoveno 250,-Kč/měs.

Na číslo účtu 2580790/0300 s variabilním symbolem 37941 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka, třídu a slovo “Družina”.

  • září – prosinec       1000,- Kč daného školního roku
  • leden – červen       1500,- Kč daného školního roku