Projekty a úspěchy

Školní projekty


Den Země

Jako každý rok i letos se v duchu projektového vyučování konal Den Země. Tématem projektového dne bylo třídění a zpracování odpadu. Pozvání na akci přijal Ing. Milan Havel ze sdružení Arnika, který celý den zahájil odbornou přednáškou týkající se všech oblastí zpracování, třídění a využití odpadu. Akci organizovala tentokrát třída 6. A, a ačkoli jsou na druhém stupni nejmladší, tak náročný úkol zvládli bravurně a přichystali si v tělocvičně pro své spolužáky spoustu nejrůznějších aktivit. Doufáme, že podobné akce povedou ke snížení naší ekologické stopy a rovněž ke snaze o trvalou udržitelnost dobrého stavu životního prostředí kolem nás.


Země není smetiště

V naší škole vznikl projekt s názvem „ZEMĚ NENÍ SMETIŠTĚ“. Cílem projektu bylo zvýšit vědomosti žáků o třídění a zpracování odpadu. Na projektu pracovali žáci z 1.A s paní vychovatelkou, žáci 5.A a kroužek výtvarné dílny pod vedením paní učitelky Vaňoučkové. Vznikla tak krásná spolupráce těch nejmenších a nejzkušenějších žáků z 1. stupně. Projekt se vydařil, mezi dětmi vládla příjemná tvůrčí atmosféra. Žáci pracovali se zaujetím a získali mnoho nových poznatků. Věříme, že celá akce ovlivní také jejich vztah k životnímu prostředí.


Pojďte s námi do školy

Naše škola opět po roce přivítala budoucí prvňáčky v projektu „Pojďte s námi do školy“.

Cílem tohoto projektu je seznámit rodiče a děti se školním prostředím, ve kterém se budou děti s učiteli I. stupně měsíc připravovat na vstup do 1. třídy v těchto oblastech:

  1. Manuální zručnost a dovednost (Výtvarná dílnička)
  2. Pěvecká a intonační schopnost (Hudební dílnička)
  3. Jazyková obratnost (Dílnička zábavné češtiny)
  4. Matematická představivost (Dílnička zábavné matematiky a prvouky)

Týden s Edisony – Carlos, Ella a Mariam

Projekt Ediosn pomohl  spojit žáky naší školy s lidmi odlišných kultur a národností, zajímavou formou umožňil seznámení našich žáků se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a napomohl k prolomení mezikulturní bariéry. Veškerá komunikace probíhala v angličtině a přirozenou cestou motivovala naše žáky k aktivnímu používání cizího jazyka, někteří žáci i nadále zůstali se stážisty v kontaktu a  komunikují s nimi prostřednictvím sociálních sítí. Během 28 hodin, kdy studenti vstupovali do vyučování ve 3.- 9.ročníku, jsme měli možnost alespoň prostřednictvím poutavých prezentací a vyprávění procestovat Mexiko, Filipíny a Gruzii. Závěrečný páteční program přinesl i malou ochutnávku tradičních tanců a her. Pevně věříme, že takové zpestření výuky přineslo dětem spoustu nových zážitků  a nezapomenutelných zkušeností.


Mezinárodní den bez drog

I v letošním školním roce jsme v rámci primární prevence připravili pro žáky naší školy projektový den „Den proti drogám, návykovým látkám a závislostem“ v rámci Mezinárodního dne bez drog. Žáci 3. až 9. ročníků se zaměřili na témata související s vývojem a rozšiřováním drog, nebezpečími, které závislosti způsobují a zejména tím, jak se jim účinně bránit.

Pod vedením školního metodiků prevence, Lukáše Rosůlka a Moniky Kupcové, se hlavní organizace ujali žáci devátého ročníku. Ti připravili dopolední program pro své spolužáky. Pomocí videoprojekce, jednotlivých výukových stanovišť a informačních stánků v tělocvičně školy důkladně seznámili ostatní žáky s touto tematikou. Žáci se tak mohli pomocí her, zábavných úkolů a soutěží dozvědět mnoho cenných informací týkající se této problematiky. Žákům devátého ročníku tedy patří velké díky za to, jak zodpovědně se svých rolí zhostili.

Všechna témata se zaměřila na prevenci vzniku závislostí a dotkla se témat výchovy ke zdraví a zdravého životního stylu. Žáci také řešení jednotlivých úkolů propojili s osobnostní a sociální výchovou a dramatickou výchovou. Cílem projektu byl také rozvoj týmové spolupráce a činnostního učení.