Pro budoucí prvňáčky

Informace k zápisu do 1. tříd

ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 14:00 do 18:00 hodin


Vážení rodiče,

pokud jste se rozhodli pro naší školu, přinášíme Vám podrobnější informace k zápisu do 1. tříd.

Zahájení povinné školní docházky se řídí § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Tedy začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky nebo předčasný nástup do školy.

Zákonný zástupce předkládá „Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy“ a dítěti je přiděleno registrační číslo.

Žádost je třeba pečlivě vyplnit a spolu s rodným listem dítěte a OP rodičů předložit ke kontrole. V případě cizinců je nutné předložit pas a povolení k pobytu.

Zákonnému zástupci dítěte bude při zápisu sděleno registrační číslo, které slouží k oznámení o přijetí nebo nepřijetí dítěte do ZŠ. Tuto informaci zveřejní ředitelka školy do 30 dnů ode dne konání zápisu na webu školy a v prosklené nástěnce u vstupu do školy.

Zveřejněním seznamu (registračních čísel) se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí je vždy předáváno osobně nebo zasíláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, vyžádá si u zápisu formulář a nemusí vyplňovat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Ke kladnému vyřízení žádosti je třeba vždy dvou doporučení (a to doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa). Žádost musí být předložena do 30. 4. 2019 ředitelce školy.

Další dotazy spojené s odkladem nebo předčasným nástupem dítěte do školy zodpoví ředitelka školy, zástupce ředitelky nebo paní učitelky u zápisu.

Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat 10.6.2019 v 18.00 ve školní jídelně.

Níže si můžete stáhnout a vytisknout dokumenty potřebné k zápisu do první třídy nebo k odkladu školní docházky: