Projekty a úspěchy

Centrum péče pro žáky se SVP – OPPA


 Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

3_loga_velikost_100


Stručný popis průběhu realizace projektu

Bylo vytvořeno Centrum péče, které poskytovalo služby odborníků (psycholožky, speciální pedagožky, odbornice na integraci cizinců a logopedky) na šesti partnerských školách. Pravidelně navštěvovaly školy, pracovaly s vybranými žáky i celým třídním kolektivem, poskytovaly učitelům konzultace, dle potřeby i rodičům. Vzájemné zkušenosti, poznatky a potřeby sdílely odbornice na pravidelných poradách týmu. V rámci projektu absolvovali pedagogové na všech partnerských školách odborné workshopy, které plně reflektovaly aktuální potřeby škol. Pedagogové, kteří absolvovali minimálně 5 hodin konzultací a odborný workshop, obdrželi certifikát podpory. Pravidelnost péče přímo v budově školy působila pozitivně na pedagogy i žáky, vyhledávali péči odborníků ve stále větší míře. Ředitelé škol si pochvalovali zlepšení při komunikaci s rodiči, kteří měli v odborníky působící na škole důvěru. Odbornice tak v některých případech působily také jako mediátoři mezi školou a rodiči, což si partnerské školy velmi chválily. Výstupem projektu je metodika, která shrnuje odborné působení psychologa, speciálního pedagoga, odborníka na integraci cizinců a logopeda. Reflektuje potřeby a zkušenosti získané při práci se žáky se SVP. Pedagogové tak mohou opakovaně z metodiky čerpat i po skončení projektu.

Dosažené cíle projektu

Cílem projektu bylo vytvoření „Centra péče o žáky se SVP“, toto mobilní centrum bylo plnohodnotně vytvořeno, působilo na šesti vybraných partnerských školách zřízených MČ Praha 8. Poskytovalo služby psychologa, speciálního pedagoga, odborníka na integraci cizinců a logopeda. Žáci byli podporováni individuální formou především v rámci vyučování v dopoledních hodinách, po domluvě s rodiči i v odpoledních hodinách. Odbornice projektu pomáhaly při výskytu akutních problémů, paralelně pracovaly i na dlouhodobé bázi. V rámci projektu bylo podpořeno 381 žáků, z toho 275 žáků úspěšně. Úspěšně podpořený žák, je žák, který postoupil do dalšího ročníku. Dalším dílčím cílem projektu byla podpora pedagogických pracovníků základních škol a jejich metodické vedení. Odbornice vybranými metodami, nejčastěji formou konzultací a supervizí, zvyšovaly praktické znalosti pedagogů. Pomáhaly jim řešit konkrétní situace přímo v praxi, ale poskytovaly i dlouhodobé odborné vedení. Pedagogové na všech školách absolvovali odborné workshopy, které plně reflektovaly aktuální potřeby škol. Workshopy byly na žádost vedení všech škol vedeny aktivní formou. V rámci projektu bylo podpořeno 138 pedagogů, z toho 90 úspěšně. Úspěšně podpoření pedagogové obdrželi certifikát podpory projektu. Obě výše zmíněné cílové aktivity se po celou dobu působení projektu prolínaly. Výstupem odborného působení na partnerských školách je Metodika pro práci se žáky se SVP, která byla v rámci projektu vytištěna a distribuována na školy. Metodika by i po skončení projektu měla pomáhat pedagogům lépe pracovat se žáky se SVP.


Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

3_loga_velikost_100


Naše škola je začleněna do projektu „Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) škol zřízených MČ Praha 8“. Projekt je realizován za spolupráce Městské části Praha 8 a Evropské unie. Centrum poskytuje škole služby psychologa, logopeda, speciálního pedagoga a odborníka na integraci dětí cizinců. Služeb těchto odborníků mohou využívat žáci, pedagogové i rodiče dětí.

Vzhledem k stále častější integraci žáků s různými zdravotními problémy, poruchami učení a chování, žáků pocházejících ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí a dětí cizinců je důležité přistupovat k těmto skutečnostem s náležitou pozorností a individuální péčí.

Primární cílovou skupinou jsou tedy žáci. Projekt by jim měl napomoci k začleňování se do vzdělávacích programů a zároveň působit jako prevence předčasného opouštění vzdělávacího systému. Dalším cílem je prohloubení a získávání nových praktických znalostí pedagogů v oboru psychologie, speciální pedagogiky, logopedie a v problematice integrace dětí cizinců. Vybranými formami (mentoring, individuální konzultace, workshopy atd.) budou zvyšovány jejich praktické znalosti.

V rámci řešení projektu bude vytvořena metodika pro práci se žáky se SVP. Metodika bude reflektovat specifika škol v Městské části Praha 8, jejich přizpůsobení se práci se žáky se SVP, zkušenosti pedagogů atd.

Projekt je zajišťován těmito odborníky:

  • Psycholog
  • Logoped
  • Speciální pedagog
  • Specialista na integraci dětí cizinců

Manažer a koordinátor projektu

Ing. Lenka Pokorná+ 420 607 033 168
lenka.pokorna@praha8.cz


Podpora žáků se SVP bude probíhat prostřednictvím asistence. Odborníci budou na základě konkrétních potřeb naší školy vykonávat dohodnuté činnosti. V případě jakýchkoli požadavků, nejasností či dotazů prosím kontaktujte třídního učitele, který bude domlouvat další spolupráci.